آمار

شما اینجا هستید

مظلوميت فرهنگ در عرصه خبر

 انقلاب اسلامي يك انقلاب فرهنگي و سياسي است . لذا مدل خبرنگاري و خبر رساني آن نيز بايد ممزوجي از فرهنگ و سياست باشد . سياست زدگي خبر و عدم توجه به هويت فرهنگي خبر آفت يك خبر در مدل طراز انقلاب اسلامي است . 

يادداشت سردبير به مناسبت روز خبر نگار 

فرهنگ در كشور مظلوم است . اين جمله  امروز ديگر يكي از پذيرفته شده ترين جملات  ادبيات  فرهنگي كشور است.   طبيعتا هنگامي كه دنبال علت اين مظلوميت بر مي آييم اذهان به سمت سياستگذاري ها ي دولتي و نهاهاي تصميم گير كشور در عرصه فرهنگ سوق پيدا مي كند .هر چند نهادهاي تصميم گير و تصميم ساز  نقش اساسي را در  مهجور سازي و  مقبول سازي  فرهنگ  دارند اما هيچ گاه  نقش خبر و خبرنگاران در اين عرصه به عنوان حلقه واسط نهاد سياست و جامعه مدني مورد نقد و ارزيابي قرار نگرفته است. 

 خبرنگارن و فعالان عرصه خبررساني بر اساس وظيفه ذاتي خود در اين عرصه نقش بسزايي دارند . آنها  از يك طرف وظيفه مطالبه خواسته هاي جامعه از مسئولين  و از طرف ديگر اطلاع رساني و نقد خدمات مسئولين به جامعه را عهده دار هستند .

 هر چند امروز عرصه خبر نيز تخصصي شده و خبرنگاران در حوزه هاي متعدد  سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي قلم مي زنند اما فرهنگ و خبرنگار فرهنگي هنوز نقش بايسته و شايسته خود را در نهادهاي خبرگزاري و خبر سازي پيدا نكرده است . اين موضوع مي تواند علل متفاوتي داشته باشد كه سياست زدگي عرصه خبر و جذابيت خبر هاي سياسي و اقتصادي نسبت به اخبار فرهنگي از اهم دلايل آن است . اما نمي توان از سواد كم فرهنگي خبرنگاران و عدم آشنايي آنها با عرصه فرهنگ و حوزه هاي فرهنگ ساز مثل انديشه و كتاب غافل بود .

براي  برداشتن غبار مهجوريت از چهر فرهنگ در عرصه خبر لازم است  در مرحله اول خبرنگاراني فرهنگي تربيت شوند . ثانيا اولويت بخشي به اخبار فرهنگي در عرصه خبرگزاري ها و رسانه ها وتيتر يك شدن اخبار فرهنگي مي تواند در اين عرصه مفيد باشد . ثالثا توجه به تفاوت هاي خبر نويسي و خبر نگاري در عرصه فرهنگ و تفاوت آن با خبر نگاري  در عرصه سياست و اقتصاد بايد مورد توجه باشد .

بايد اضافه كرد كه انقلاب اسلامي يك انقلاب فرهنگي و سياسي است . لذا مدل خبرنگاري و خبر رساني آن نيز بايد ممزوجي از فرهنگ و سياست باشد . سياست زدگي خبر و عدم توجه به هويت فرهنگي خبر آفت يك خبر در مدل طراز انقلاب اسلامي است . 

دسته بندی: 
+1
0
-1
تلگرام طاووس بهشت

دیدگاه جدیدی بگذارید