آمار

شما اینجا هستید

رضا نجاتی آرانی

سمت در كانون: 
عضو واحد تئاتر و هنرهای نمايشی
سمت هاي پيشين: 
عضو مجمع القرآن مكتب المهدی(عج)- عضو واحد سرود و آهنگ های انقلابی- عضو واحد تداركات و پشتيبانی- بازيگری و نويسندگی چندين مجموعه نمايشی