آمار

شما اینجا هستید

پزشکی

راهبردهای اجرایی طرح بسیج محله محور

کمیته عملیاتی، حمایت، قرنطینه، رهگیری، مراقبت و آموزش همگانی راهبردهای اجرایی طرح بسیج محله محور است.

راهبردهای اجرایی طرح بسیج محله محور

کمیته عملیاتی، حمایت، قرنطینه، رهگیری، مراقبت و آموزش همگانی راهبردهای اجرایی طرح بسیج محله محور است.

معرفی دانشجوی آران و بیدگلی به عنوان پژوهشگر نخبه و برجسته

دانشجوی آران و بیدگلی بعنوان پژوهشگر نخبه و برجسته از طرف معاونت پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی شد.

معرفی دانشجوی آران و بیدگلی به عنوان پژوهشگر نخبه و برجسته

دانشجوی آران و بیدگلی بعنوان پژوهشگر نخبه و برجسته از طرف معاونت پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی شد.

ضرورت وقف اقلام بهداشتی نظیر ماسک و تجهیزات پزشکی

فرماندار شهرستان آران و بیدگل گفت: نیازمند ورود واقفین به حوزه بهداشت و سلامت هستیم.

ضرورت وقف اقلام بهداشتی نظیر ماسک و تجهیزات پزشکی

فرماندار شهرستان آران و بیدگل گفت: نیازمند ورود واقفین به حوزه بهداشت و سلامت هستیم.

اشتراک در پزشکی