آمار

شما اینجا هستید

نخبه قرآنی

نوجوان‌ترین حافظ کل قرآن آران وبیدگل

علی بذرافشان موفق به حفظ کل قرآن کریم شد و عنوان نوجوان‌ترین حافظ کل قرآن کریم شهرستان آران و بیدگل را به خود اختصاص داد.

علی بذرافشان موفق به حفظ کل قرآن کریم شد و عنوان نوجوان‌ترین حافظ کل قرآن کریم شهرستان آران و بیدگل را به خود اختصاص داد.

اشتراک در نخبه قرآنی