آمار

شما اینجا هستید

نخبه قرآنی

راهیابی سه نخبه قرآنی آران و بیدگلی به مسابقات کشوری

سه نخبه قرآنی در آران و بیدگل به مسابقات کشوری راه پیدا کردند.

سه نخبه قرآنی در آران و بیدگل به مسابقات کشوری راه پیدا کردند.

نوجوان‌ترین حافظ کل قرآن آران وبیدگل

علی بذرافشان موفق به حفظ کل قرآن کریم شد و عنوان نوجوان‌ترین حافظ کل قرآن کریم شهرستان آران و بیدگل را به خود اختصاص داد.

علی بذرافشان موفق به حفظ کل قرآن کریم شد و عنوان نوجوان‌ترین حافظ کل قرآن کریم شهرستان آران و بیدگل را به خود اختصاص داد.

اشتراک در نخبه قرآنی